page_banner

من را تگ کنید

TAGMe چیست

انحصاری در سراسر جهان: Epiprobe متیله عمومی همسو با تومور (TAGMe)

در تأیید بیش از 3000 نمونه بالینی، سطح متیلاسیون TAGMe در بافت های تومور به طور قابل توجهی بالاتر از بافت های طبیعی بود.بنابراین، TAGMe می تواند به عنوان یک نشانگر پان سرطان برای تشخیص انواع سرطان استفاده شود.

TAGMe چیست TAGMe چیست (1)

ژن‌های مرتبط با هیستون در سرطان ریه هیپرمتیله می‌شوند و HIST1H4F می‌تواند به عنوان نشانگر زیستی پان سرطان عمل کند.

————تحقیقات سرطان،IF:12.7

Deعملکرد تکشن

به عنوان یک نشانگر پان سرطان، TAGMe دارای ویژگی و حساسیت بالایی در تأیید نمونه بالینی است، که دارای ارزش مرجع ضروری برای تشخیص بالینی تومورها است.

TAGMe چیست TAGMe چیست (2)

TAGMe در نمونه های مختلف تومور حساس است زمانی که ویژگی بیشتر از 95٪ باشد.